Astrologi

Alle livsenheter må foreta en pilgrimsferd gjennom naturens forskjellige riker , synlige så vel som usynlige.Den vekslingen som den vi ser mellom liv og død, natt og dag, flod og fjære, søvn og våkentilstand, er generell og universell. Astrologi kan vise vei på mange måter.

Astrologi har med sin mer enn 6 000 år lange historie vært den viktigste inspirasjonskilde for de fleste enkeltvitenskaper og er en bærebjelke i all ånds vitenskap.Dette gjenspeiles i at mange av de store vitenskapsmenn, som for eksempel Pythagoras, Kepler, Newton, Steiner, Jung og Tycho Brahe, alle jobbet med astrologi.

Astrologi er læren om energiflyten mellom de ulike himmellegemer og vår planet, mellom ulike nasjoner, menneskeraser, grupper og enkeltindivider.Den har blitt brukt og brukes den dag i dag som et verktøy til å forstå menneskets psykologiske utvikling på det personlige plan.

Horoskop betyr ”et bilde over timen”

Solen, Månen, alle planeter, asteroider og stjerner vandrer konstant rundt i universet. Akkurat i det sekundet du blir født står disse planetene i et spesielt forhold til hverandre og danner et stjernebilde. Dette bildet "fryses" og speiles ned på jorden, på papiret som et kart på 360 grader.

Dette bildet og kartet er helt unikt og helt spesielt for akkurat deg. Plasseringen og vinkelforholdet mellom planetene på kartet forteller oss noe om hvem vi er som menneske, og belyser både egenskaper, ressursser og talenter vi bærer med oss gjennom hele livet.

 

Astrolog

En astrolog har lært seg planetenes og stjernenes språk, og kan hjelpe til å tolke ditt stjernekart, og dermed gi deg viktig kunnskap og innsikt i din reise her på jorden, sett fra et astrologisk synspunkt. Astrologen kan belyse muligheter, utfordringer, interesseområder, og på hvilke livs områder energiene utspiller seg.

Men verken horoskopet eller planetene stopper ved fødselen. De fortsetter uavbrutt sine bevegelser rundt solen. Når planetene gjennom sine transitter treffer våre planeter der de sto ved fødselstidspunktet, eller går over en akse vil de aktivere de egenskapene som ligger skjult i oss og hovedtemaer i livet.

Horoskopet er et kart. Man kan styre etter det, eller la være. Fordelen ved å handle i overensstemmelse med horoskopet er at man lever et langt mer tilfredsstillende og meningsfullt liv.  Det er stor forskjell på en plante som blir plantet i god jord, som får solskinn og passe regn, og en plante som vokser i dårlig jordsmonn og mye skygge. Den ene vil ha store muligheter for å vokse seg frisk og sterk, og den andre kan fort bli spinkel og forfalle fort. Vi er alle utstyrt med visse evner, men hva vi gjør ut av dem er opp til oss selv.

 

Klassisk astrologi

Innenfor den Eksoteriske astrologien er det mange retninger.

1. Natal astrologi: Personlige fødselshoroskop basert på fødselstidspunkt og sted. Den vanligste formen for astrologi.

2. Mundan astrologi: Horoskoper for nasjoner, hendelser og lignende basert på starttidspunkt.

3. Meteorologisk eller natur astrologi: Horoskoper for ulike naturkatastrofer som igjen knyttes til mundan astrologi.

4. Agronomisk astrologi: Bruker planetbevegelser til hjelp i jordbruket. En meget gammel form.

5. Medisinsk astrologi: Fordi hver planet og hvert tegn har forbindelse med spesielle deler av menneskets kropp og sinn, kan horoskopet være en god hjelp til å se helsetilstand, mulige diagnoser og behandlingsalternativer. En forståelse av personens horoskop kan gi god informasjon om hvilke sterke sider og positive energier personen kan ta i bruk.

6. Horar astrologi: Et øyeblikkshoroskop om en sak som stilles idet klienten stiller et spørsmål om denne saken.

Esoterisk astrologi

Mange mennesker føler seg ikke tilfreds med svarene den klassiske astrologien kan gi, og er på søken etter noe annet. Det begynner ofte med en følelse av å oppleve det ytre livet som tomt og meningsløst og  fører raskt til spørsmål om "meningen med livet". 

På leting etter svar, starter vår åndelige søken. En søken etter noe mer enn våre tanker, følelser og vår fysiske kropp. Den esoteriske astrologien har som formål å veileder i forhold til livsformålet vårt og sjelens hensikt i dette liv.

Det er også en metode til å få innsikt i sin stråleoppbygning. Dvs de energier som styrer henholdsvis sjelen, personligheten og dens tre legemer: (tanker, følelser og kropp)

Les mere på denne siden De 7 stråler

Månen, Solen, Ascendanten

Alle mennesker har 10 planeter i horoskopet, og er en del av å være menneske.

  • Planetene er symboler for arketyper og indre drivkrefter som er fellesmenneskelige.
  • Stjernetegn setter lys på egenskaper.
  • Husene gir svar på hvor livets slag utkjemper seg.
  • Horoskopets skjelett eller grunnpilarer er Solen, Månen og Ascendanten.

Månen og fortiden

Månen og det tegn den står i, beskriver vår fortid, vår kropp, gamle tanker og følelser, og er også omtalt som sjelens fengsel. Sammen med den sydlige måneknuten og herskeren av det tegnet månen står i, får vi en indikasjon på hvilke begrensninger vi har, hvor skoen trykker,mao. det som holder oss tilbake i vår utvikling.Månen beskriver på en måte  vår mor som representant for vår trygghet. Hvor og på hvilken måte vi finner trygghet i livet. Men siden vi en gang skal forlate mors trygghet,må vi bli sterke på egne premisser.og det gjør vi ved å utvikle soltegnet på best mulig måte.

Solen og nåtiden

Soltegnet og herskeren av dette tegn beskriver vår personlighet. Den beskriver nedarvede personlighetstrekk som talenter,kvaliteter og livstendenser som allerede er etablert, men som skal videreutvikles

Vi er alle født med en personlighet som er farvet av soltegnet vi er født inn i, men den fungerer ikke optimalt for oss bestandig. For å kunne leve sammen her på jorden, må man lære å innordne seg livets realiteter, hvis ikke får vi en del problemer.

Solen er en stjerne og hersker over løvens tegn. Løvene er individualister, stjerne i eget liv, liker å stå på livets scene, og har et varmt og sjenerøst hjerte. Men som løvene så vil vi alle være en stjerne i vårt liv, men da må vi utvikle de egenskapene som ligger i stjernetegnet (soltegnet) vårt.

Soltegnet beskriver hvor og hvordan vi kan skinne i vårt liv.Når vi utvikler oss, utvikler  tanker, følelser, det mentale og det fysiske blir vi satt på en del prøver. Vi snuber, feiler og føler mange ganger at vi sier en ting men gjør noe annet. Men etter hvert som vi modnes, vil følelser, tanker, kropp og handlinger  spille mere på lag i oss. Vi oppdager hvilken måte å fungere på som gir de beste resultatene for oss, og vi  kan oppnå å bli et mye sterkere og velfungerende menneske.

Ascendanten og fremtiden

Ascendanten er det oppadstigende tegn over horisonten i det øyeblikket  du ble født, og sammen med herskeren av dette tegn  beskriver  hvilken hensikt sjelen din har i dette livet. Det vil sette lys på fremtidig utvikling og det tema som kan skape en harmonisk relasjon mellom sjelen og personligheten.

Når personligheten har blitt forfinet og den fysiske materialistiske agenda ikke gir mening lengre, orienterer vi oss i større grad mot vår sjel.Når sjelens gode egenskaper vinner over personlighetens mindre gode egenskaper og  spiller på lag med hverandre, lever vi det livet vi er ment til å leve.Der vi bruker vår kreativitet, hva det enn måtte være, i fred og harmoni med våre medmennesker.

Betraktninger


Refererer nedenfor til Giuliano Zorzas betraktninger om astrologi

Virkelighets grunnprinsipper

Vi lever i en polar verden og polariteten er vårt eksistensgrunnlag. Det eksisterer dag og natt, lys og mørke, mann og kvinne, krig og fred, hvit og sort, liv og død, bevissthet og ubevissthet. Hver eneste ting og fenomen i verden har sitt eget motsatt.

Ut fra polaritetsloven kan vi si at hvis det eksisterer en fysisk verden, da må det også eksistere en verden som ikke er fysisk. Den fysiske verden, altså materien, trenger dog alltid informasjoner for å manifestere seg i en fysisk form. En kunstner for eks. som vil male et bilde trenger i første omgang en idé for å kunne realisere det materielt.Vi kan kalle disse opprinnelige ideer for ”arketypiske prinsipper” eller ”grunnprinsipper”. Disse grunnprinsipper beskriver da virkeligheten i sin helhet.

Planeter som representanter

De gamle astrologer skjønte at stjernehimmelen var et ideelt observasjonsplan. Den blander seg ikke med andre plan, som for eks: dyreriket, planterike og mineralriket. Oppførselen og bevegelsene til stjerner og planeter, som vi kan beregne matematisk, muliggjør en interpolasjon for fortiden og fremtiden uten å stadig observere stjernehimmelen. Ettersom stjernehimmelen er et virkelighetsplan som alle de andre, var det logisk at disse ”grunnprinsipper” var til stede i den også.

De gamle astrologer begynte å operere med syv grunnprinsipper. Disse syv grunnprinsippene fikk da som representanter de såkalte ”kaldeiske planeter” som var kjent på den tiden, altså: Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Astrologien er dermed læren om grunnprinsippene og ikke om planetene. Astrologien er et system som lærer disse grunnprinsipper og deres virkninger på de forskjellige virkelighetsplanene.

Astrologien er et system som beskriver virkeligheten, og ikke troen på innflytelsen av planetene på mennesker. Fysikken forsøker også å beskrive virkeligheten gjennom symboler (tall og bokstaver), uten å få folk til å tro på at den påvirker tyngdekraften med sine formler.

Horoskopet som måleinstrument

Horoskopet er et måleinstrument som egner seg utmerket til å beskrive tidskvaliteten. Et fødselshoroskop viser i en symbolsk form tidskvaliteten, den spesifikk orden og forhold mellom grunnprinsippene (planetene) som hersker i det øyeblikket en person blir født.Fødselshoroskopet representerer den oppgaven, eller programmet, som en person må utvikle og fullføre i dette livet. Hver eneste planetkonfigurasjon representerer da en bestemt oppgave, som kan bli et ”problem”. En situasjon i en persons liv blir et problem kun hvis vedkommende ikke klarer å integrere det i sin bevissthet. Hver planetkonfigurasjon blir da en læringsprosess eller en forståelsesprosess som utvider vår bevissthet, og som gjør at vi utvikler oss.

Et eksempel: en person blir født når Mars og Saturn står i kvadratur til hverandre. Saturns prinsipp er: tid, struktur, motstand, begrensning mens Mars’ prinsipp er: energi, impuls, handling, aggresjon. Dette betyr at både energi og motstand i denne personen er knyttet sammen og kan ikke atskilles. De står i et konfliktaspekt til hverandre og må derfor integreres; først i bevisstheten og så i virkeligheten. Denne personen vil sannsynligvis møte motstand hver gang den vil utvide sin egen energi. Vedkommende vil sannsynligvis klage på omgivelser og mennesker den kommer i kontakt med, og vil tro at det er de som forhindrer sin egen vilje og handlekraft. Han/hun vil dermed projisere ”problemet” og skylde på verden, og ikke klare å løse konflikten. Denne personen har i virkeligheten til og med behov for denne motstanden, fordi vedkommende ikke kan strømme ut med sin egen energi uten motstand.En løsning på denne konflikten er å finne en aktivitet eller en jobb hvor disse prinsipper (energi/motstand) kan realiseres i virkeligheten.

Astrologi og reinkarnasjon

Min oppfatning av universet er at det er styrt av bestemte lover, at ingenting er og skjer tilfeldig og at alt har en mening. I hver begivenhet er det alltid et innhold som uttrykker seg i en form. En fødsel er en formell begivenhet som manifesterer seg i forbindelse med en bestemt tidskvalitet og som representerer et innhold.

Det er her reinkarnasjon kommer inn i bildet. Når vi blir født er vi ikke en ren og ubrukt sjel. Sjelen som reinkarnerer er” gammel” og er blitt konfrontert med et bestemt program (horoskop) som er, mer eller mindre, blitt avsluttet og fullført på en bra måte. Det er dog veldig sjeldent at når et menneske dør har forstått og fullført alle skjebnens oppgaver og krav. Disse oppgavene blir da en slags kode til sjelen som skal reinkarnere. Sjelen kan bare reinkarnere når tidskvaliteten korresponderer med ”innholdskvaliteten”.

Fødselshoroskopet viser oss karma til en person og det nødvendige ”programmet” til denne inkarnasjon.

(utdrag fra Giuliano Zorza)